De maatschappelijke waarde van sociaal ondernemerschap nader onderzocht

21 februari 2013

Door de hardnekkigheid van grote maatschappelijke problemen en delegatie van verantwoordelijkheden naar lokale overheden (gecombineerd met budgettaire beperkingen), wordt er steeds meer een beroep gedaan op het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de quotumregeling voor bedrijven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In dit kader heeft Panteia/EIM onderzocht in hoeverre sociale ondernemingen extra maatschappelijke waarde creëren ten opzichte van ondernemingen met een winstoogmerk.

Sociaal ondernemen: maatschappij prevaleert boven milieu
In dit onderzoek naar de maatschappelijke waarde van sociaal ondernemerschap zijn drie type ondernemingen met elkaar vergeleken: economisch gedreven ondernemingen, sociaal georiënteerde ondernemingen en sociale ondernemingen. Opvallend is dat de typen bedrijven niet verschillen in intrinsieke motivatie. In lijn der verwachting geven economisch gedreven bedrijven vaker aan winst te onttrekken aan de onderneming ten behoeve van eigenaren, managers en aandeelhouders. Echter, herinvesteren van de winst is voor alle drie typen bedrijven de belangrijkste winstbestemming. In tegenstelling tot de verwachting kan geconcludeerd worden dat de sociaal georiënteerde ondernemingen meer verantwoordelijkheid tonen en transparanter zijn in de bedrijfsvoering dan de economisch gedreven en sociale ondernemingen. Voor alle typen ondernemingen geldt dat maatschappelijke waardecreatie prevaleert boven milieugerelateerde waarde.

Lokale stimulansen voor sociaal ondernemerschap zijn kansrijk
Het voornemen van de overgrote meerderheid onderzochte bedrijven, om de komende twee jaar aanvullende maatregelen te nemen die ten goede komen aan de maatschappij en het milieu, zal beleidsmakers positief stemmen. Twee belangrijke aandachtspunten moeten hierbij in ogenschouw genomen worden. Eerste aandachtspunt is de groep sociale ondernemingen, deze groep is interessant omdat zij een bredere groep begunstigden voor ogen hebben dan de economisch gedreven en de sociaal georiënteerde bedrijven. Sociale ondernemingen richten zich vooral op de lokale gemeenschap en op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Echter, en dit is het tweede belangrijke punt, moet per sector rekening gehouden worden met specifieke belemmeringen en ook voorkeuren in stimuleringsmaatregelen. Eenduidige stimuleringsmaatregelen voor alle sociale ondernemingen lijken niet voor handen te zijn. Het kan dus lonen voor lokale overheden om maatregelen voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap te nemen in die sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in hun regio.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

De waarde van sociaal ondernemerschap

21 februari 2013

Binnen het Programma MKB en Ondernemerschap van Panteia/EIM wordt de laatste jaren meer aandacht gegeven aan sociaal ondernemerschap. Dit onderzoek heeft tot doel de kennis over (sociaal) ondernemerschap en haar maatschappelijke waardecreatie te vergroten. Hiertoe is een representatieve steekproef van ondernemers in Midden-Nederland ondervraagd. Op basis van de doelstellingen die de bedrijven nastreven is onderscheid gemaakt naar drie typen ondernemingen: economisch gedreven ondernemingen, sociaal georiënteerde ondernemingen en sociale ondernemingen. Centraal staat de waardecreatie van sociale ondernemingen, afgezet tegen de twee andere typen bedrijven. Deze vergelijking met andere typen bedrijven is wat dit onderzoek onderscheidt van andere onderzoeken en stoelt op de aanname dat alle ondernemingen, ook als zij voornamelijk winst nastreven, sociale waarde toevoegen aan de maatschappij.

 

Leave this field empty

Auteur(s): M.M.M. Linssen, dr. B. Hoogendoorn

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer