Nederlandse foodsector gekrompen in de jaren 2003 - 2010

23 mei 2012

In de periode 2003 - 2010 is in de Nederlandse ‘foodsector’ een krimp geweest in het aantal banen en vestigingen. Ook is het aantal octrooiaanvragen en het aantal octrooiaanvragende bedrijven in de periode 2003-2007 gedaald. In 2003 zijn in de Nederlandse foodsector 628 octrooien aangevraagd door 124 verschillende bedrijven. In 2007 is het aantal octrooiaanvragen afgenomen tot 584 en het aantal octrooiaanvragende bedrijven tot 116. Dit blijkt onder meer uit de onderzoeksrapportage ‘Foodsector in Nederland’ van Panteia/EIM.

Wel toename octrooiaanvragende bedrijven in de regio Rijnmond
In de regio’s Eem en Vallei, Agglomeratie Amsterdam, Haaglanden en Rijnmond (Wgr-indeling) bevinden zich veel octrooiaanvragende bedrijven die behoren tot de foodsector. In 2003 was ruim een kwart van de 124 octrooiaanvragende bedrijven gevestigd in één van deze regio’s. In 2007 was het gezamenlijk aandeel toegenomen tot ruim een derde. Deze toename komt voornamelijk door een groter aantal octrooiaanvragende bedrijven in de regio Rijnmond. Meer dan de helft van de octrooiaanvragende bedrijven in de foodsector behoort tot de industrie. Andere belangrijke deelsectoren zijn groothandel en research met beide ongeveer een vijfde van het totaal aantal octrooiaanvragende bedrijven.

Daling van aantal banen en vestigingen
De foodsector kent over de periode 2003-2010 een sterke afname van het aantal banen en vestigingen. Het aantal banen in de foodsector was in 2003 ruim 567.000. In 2010 is dit afgenomen tot bijna 523.000 banen, wat een daling van ruim 7% betekent. Het aantal bedrijfsvestigingen in de Nederlandse foodsector daalde in dezelfde periode met bijna 9%, van ruim 112.000 in 2003 naar 102.000 in 2010. Vooral de deelsector land- en tuinbouw kende een sterke afname van het aantal banen en vestigingen.

Aandeel in aantal banen neemt in FoodValley toe
In dit onderzoek naar de foodsector is specifiek aandacht besteed aan de regio FoodValley.
Veel bedrijven en instellingen in de deelsector research zijn geconcentreerd in de regio Eem en Vallei en in het bijzonder in de regio FoodValley. FoodValley ziet haar aandeel octrooiaanvragende bedrijven in de vergelijking tussen 2003 en 2007 afnemen van 9 naar 8%. Het aandeel van de regio FoodValley in het totaal aantal banen in de foodsector in Nederland neemt toe, met name door extra banen in de deelsectoren groothandel en research.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Foodsector in Nederland

23 mei 2012

Het rapport ‘Foodsector in Nederland’ geeft inzicht in de kenmerken van de foodsector in Nederland. Voor de analyse van de octrooiaanvragen in de foodsector is gebruik gemaakt van eerdere onderzoeksresultaten naar octrooien in Nederland. Daarnaast is aan de hand van gegevens van LISA in kaart gebracht in welke regio’s zich economische clusters bevinden in termen van werkgelegenheid en vestigingen. Het rapport maakt inzichtelijk hoe de octrooien, octrooiaanvragende bedrijven, banen en vestigingen binnen de sector verspreid zijn over Nederland. Daarmee wordt duidelijk waar kennis beschikbaar is en waar deze kennis benut zou kunnen worden. Dit verhoogt de kans om partijen met elkaar te verbinden en gezamenlijk aan de slag te gaan met beschikbare kennis.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer