Ondernemers vinden gemeenten niet ondernemend genoeg

13 februari 2012

Ondernemers geven een 6,7 aan het gemeentelijke ondernemingsklimaat in Nederland, zo blijkt uit een door onderzoekbureau Panteia/EIM gehouden enquête onder 2000 ondernemers.

De bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de bedrijfslocatie scoren met respectievelijk 7,6 en 7,5 het hoogst. De kwaliteit die gemeenten bieden in dienstverlening en voorlichting, de zorg voor passende bedrijfshuisvesting en een evenwichtige arbeidsmarkt, scoren net boven de 6. Juist op deze vier aspecten wenst bijna tweederde van de ondervraagde ondernemers verbetering.

Meer betrokkenheid
De ondernemers vinden dat de gemeenten zich - met als doel behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid - meer moeten richten op het behouden van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het zorgen voor een diversiteit aan bedrijfstakken binnen de gemeentegrenzen. Hierbij past ook het stimuleren van ondernemerschap. Daarbij vinden ondernemers dat gemeenten een rol hebben in het bij elkaar brengen van werkgevers en werknemers, onder andere door informatie over de lokale vraag en aanbod uit te wisselen. Ondernemers vragen gemeenten meer betrokken te zijn en mee te denken met ondernemers. Illustrerende antwoorden van ondernemers zijn: 'graag meer interesse in wat ondernemerschap is', 'meer met ondernemers praten', 'de dialoog aangaan', 'actievere houding naar ondernemers' en 'proactiever opstellen'.

Betere voorlichting
Ondernemers vinden dat zij beter en eerder geïnformeerd moeten worden over zaken die relevant zijn voor hun onderneming. In het onderzoek noemen ondernemers zeer regelmatig (op handen zijnde) veranderingen, zoals over infrastructuur, regels en wetten, subsidies en regelingen, voorzieningen, maar ook plannen waar de gemeente mee bezig is. Ze noemen zelf diverse middelen van informatieoverdracht onder meer: het houden van bijeenkomsten, informeren via internet, het maken van nieuwsbrieven, het inzetten sociale media, maar ook gemeentelijke berichten over de post zijn gewenst. Ook wordt regelmatig de wens genoemd voor duidelijkere aanspreekpunten bij de gemeenten, liefst zien ze één aanspreekpunt of één gemeentelijk loket voor ondernemers. De kwaliteit van de gemeentelijke voorlichting krijgt van de ondernemers de laagste beoordeling, namelijk een 6,1.

Vereenvoudiging en versoepeling van regelgeving
Rondom regelgeving komt een grote diversiteit aan gewenste verbeteringen in het onderzoek naar voren: eenvoudigere en minder gedetailleerde regels, geen tegenstrijdige regels, minder strakke regels. Dat wil zeggen: in regelgeving en bestemmingsplannen vinden ondernemers dat gemeenten meer tegemoet moet komen aan de wensen van ondernemers. Ook correcte en consistente toepassing van regels is een belangrijk verbeterpunt. De voortdurende veranderingen in regelgeving en de onduidelijkheid over de functionaliteit van die veranderingen kosten ondernemers veel tijd. Ten slotte – maar niet minder belangrijk - kan het tempo van afhandeling van vergunningsaanvragen door ondernemers worden verbeterd.

Voor een inhoudelijke toelichting op dit persbericht kunt u terecht bij Jan van der Linden, tel. 079 322 22 43 / mail jvl@eim.nl.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Het gemeentelijk ondernemingsklimaat in Nederland

26 januari 2012

EIM heeft aan ongeveer 2000 ondernemers in het MKB-beleidspanel telefonisch gevraagd naar hun waardering van het gemeentelijk ondernemingsklimaat. Het betreft hier geen uitvoerige vragenlijst, maar een quickscan op zes belangrijke beleidsaspecten waarbij ondernemers ook in de gelegenheid werden gesteld verbeterpunten te noemen. Het gaat hierbij om de waardering van het ondernemingsklimaat in de gemeente waarin (een vestiging van) het bedrijf gesitueerd is.

Er is gevraagd naar de volgende zes beleidsaspecten:
1 de bereikbaarheid inclusief de parkeervoorzieningen;
2 de aantrekkelijkheid van de omgeving;
3 de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening;
4 de kwaliteit van de gemeentelijke voorlichting;
5 de zorg van de gemeente voor passende bedrijfshuisvesting;
6 de zorg van de gemeente voor een evenwichtige arbeidsmarkt.

Deze minirapportage geeft de resultaten van de quick scan weer. Eerst wordt een overall beeld gegeven, daarna wordt gekeken of er verschillen zijn tussen sectoren enerzijds en grootteklassen anderzijds. De suggesties voor verbetering worden alleen op landelijk niveau besproken.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. van der Linden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer