Vooral zakelijke diensten innovatief

29 februari 2000

Over het algemeen wordt innovativiteit alleen voor de industrie weergegeven. Omdat de dienstensector een steeds groter aandeel in de economie krijgt, en omdat de sectoren industrie en diensten steeds meer met elkaar verweven raken, is meer aandacht voor innovativiteit van de dienstensector gewenst. De meest innovatieve dienstensectoren zijn te vinden in de zakelijke dienstverlening, en daarbinnen vooral de sectoren milieudienstverlening, computerservicebureaus en architecten- & ingenieursbureaus. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Dienstensector werkt meer samen dan industrie
Uit een vergelijking van de innovativiteit van de totale industrie met de totale dienstensector blijkt dat de industrie beter scoort dan de dienstensector. Dit geldt niet alleen wanneer wordt uitgegaan van `harde' maatstaven als R&D-intensiteit, maar ook van `zachte' maatstaven zoals aanpassingen in de bedrijfsstrategie. Toch scoort de dienstensector op enkele punten wel beter dan de industrie. In de dienstensector en relatief kleine bedrijven wordt naar verhouding meer uitgegeven aan apparatuur dan in de industrie en de grotere bedrijven. Verder wordt in de dienstensector wat vaker samengewerkt bij innovatie en worden bij het doorvoeren van innovaties iets minder knelpunten ondervonden dan in de industrie. Bovendien heeft innovatie in dienstensectoren vaker een duidelijk verbeterde concurrentiepositie van het innoverende bedrijf tot gevolg.

Vooral producentendiensten vernieuwend
De zakelijke diensten, en met name de (in omvang kleine) sectoren milieudienstverlening, computerservicebureaus en architecten- & ingenieursbureaus, scoren hoog als het gaat om innovativiteit. Ook de financiële diensten en de groothandel zijn relatief innovatief.
De consumentendiensten, bijvoorbeeld detailhandel en horeca, behoren steeds tot de minst innovatieve sectoren. Dit komt overeen met de verwachtingen. Consumentendiensten hebben immers nog de meeste kenmerken van traditionele dienstverlening, terwijl bij producentendiensten zoals de financiële dienstverlening en de computerservicebureaus, de technologische ontwikkelingen verder zijn doorgevoerd. De producentendiensten hebben overigens veel kenmerken die wel met de relatief `harde' innovatiemaatstaven te meten zijn.

Overige
EIM geeft in deze publicatie overzichten van innovatiemaatstaven voor middelgrote en grote bedrijven in 11 dienstensectoren, en voor het totaal van diensten en industrie. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op CBS-gegevens. Daarnaast bevat de publicatie een kort overzicht van verschillen in industrie en dienstensectoren en de gevolgen voor het meten van innovativiteit.


Voor inlichtingen: Mw. drs. Y. Bernhardt

De innovativiteit van de Nederlandse dienstensector

29 februari 2000

Beschrijving van innovatieprofielen van elf dienstensectoren in de periode 1994-1996. Hieraan voorafgaand wordt een algemene beschrijving gegeven van innovatie en van de manier waarop innovativiteit van dienstensectoren het best beschreven zou kunnen worden. Bovendien worden ook de innovativiteit van de industrie en die van de diensten met elkaar vergeleken. Traditioneel is de dienstverlening veel minder innovatief dan de industrie, en wordt innovativiteit meestal alleen voor de industrie weergegeven. Omdat de dienstensector een steeds groter aandeel in de economie krijgt en omdat kenmerken van dienstverlening en industriële productie veranderen, waardoor beide sectoren steeds meer verweven raken, wordt er tegenwoordig meer aandacht besteed aan innovativiteit van dienstensectoren. De manier waarop innovatie gemeten wordt moet zich echter ook aanpassen, omdat anders een vertekening ontstaat die in het voordeel blijft van de industrie.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. Y. Bernardt

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer