EIM-Mesobelevingsmonitor brengt verschillen in regeldruk bedrijven in kaart

21 februari 2011

Ondanks de aandacht voor regeldruk en alle door de overheid genomen maatregelen om de regeldruk en administratieve lasten voor bedrijven te verminderen, merkt een groot deel van bedrijven hier nog weinig van. Eén van de oorzaken is dat het tot nu toe niet duidelijk was waardoor die regeldruk precies ontstaat. Verplichtingen die door bedrijven als knellend worden ervaren verschillen veelal van sector tot sector en – binnen een sector – van bedrijf tot bedrijf. De door EIM ontwikkelde Mesobelevingsmonitor maakt zichtbaar welke verplichtingen bij welke bedrijven regeldruk veroorzaken.

Door deze verschillen leidt een door de overheid genomen reductiemaatregel doorgaans nooit bij alle bedrijven tot een merkbare vermindering van de regeldruk. Om de regeldruk voor bedrijven daadwerkelijk te verminderen, is het belangrijk goed zicht te hebben op regels en verplichtingen die bedrijven van verschillende omvang en uit uiteenlopende branches en sectoren echt als probleem ervaren. Dit zicht ontbrak tot nu toe voor een belangrijk deel.

EIM heeft daarom, in aanvulling op de al bestaande macro- en microbelevingsmonitoren, de Mesobelevingsmonitor (MeBM) ontwikkeld. Met de Mesobelevingsmonitor kan per sector en/of grootteklasse in kaart worden gebracht welke wetgevingsterreinen wel en niet regeldruk veroorzaken en wat de aard en oorzaak van deze regeldruk is. De uitkomsten van de Mesobelevingsmonitor bieden een goede basis voor de overheid om in overleg met het bedrijfsleven de bestaande regeldruk gericht, effectief en op maat van de betreffende sector aan te pakken.

EIM heeft de MeBM getest in een pilotonderzoek, waarin is nagegaan in hoeverre bedrijven met 20 tot 50 werknemers uit de groothandel in machines regeldruk ervaren. Hierbij is de pilot beperkt tot de BTW-aangifte, het arbodomein en de gemeentelijke regelgeving. Op deze terreinen is tevens in kaart gebracht in hoeverre bedrijven bekend zijn met overheidsmaatregelen om de regeldruk te verminderen en hoeveel bedrijven ook iets merken van deze maatregelen. Uit de pilot blijkt onder andere, dat de antwoorden op deze vragen sterk uiteen kunnen lopen per wetgevingsdomein. Zo varieert het aandeel bedrijven dat regeldruk ervaart van 30 procent op het gebied van gemeentelijke regelgeving tot 48 procent bij de BTW-aangifte. Verder loopt het aandeel bedrijven dat bekend is met reductiemaatregelen van de overheid uiteen van 38 procent op het gebied van arbo tot 88 procent bij BTW-aangifte, terwijl het aandeel bedrijven dat daadwerkelijk iets merkt van dit beleid varieert van 8 procent (arbo) tot 32 procent (BTW-aangifte). Via de MeBM kan ook zichtbaar gemaakt worden welke verplichtingen per domein nog steeds regeldruk veroorzaken.

 

 

 


Voor inlichtingen: 079- 322 22 00

Meso-belevingsmonitor Regeldruk

21 februari 2011

EIM heeft de Mesobelevingsmonitor (MeBM) ontwikkeld. Deze is bedoeld om een gedetailleerd inzicht te krijgen in regeldruk, die bedrijven op uiteenlopende wetgevingsdomeinen ervaren. Indien gewenst, kan het inzicht worden verfijnd naar sector en/of grootteklasse. In deze rapportage worden de uitkomsten samengevat van de eerste pilot met de MeBM. Voor deze pilot zijn drie maal 50 bedrijven met 20 tot 50 werknemers uit de groothandel in machines bevraagd naar de regeldruk die ze ervaren bij de BTW-aangifte, op het arbodomein of op het domein van de gemeentelijke regelgeving. Doel van de pilot is niet om een volledig (representatief) beeld op te stellen van de ervaren regeldruk bij de onderzochte bedrijven, maar om te testen welk type (beleids)informatie via de MeBM kan worden achterhaald.

 

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P.A. van der Hauw

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer