Nog geen herstel financiƫle positie MKB in 2011

14 februari 2011

Vlottende activa en investeringen MKB nemen langzaam toe
De bescheiden afzetgroei die wordt verwacht in het MKB gaat gepaard met een kleine groei van de vlottende activa en de investeringen in het MKB. De afgelopen jaren stonden voor het MKB in het teken van kostenbeheersing om zo enigszins het winstniveau op peil te houden. Het voorraadpeil en de hoogte van liquide middelen werden laag gehouden om de kosten te drukken. Nu de afzet in het MKB weer aantrekt nemen deze vlottende activa weer langzaam toe. De verbeterde perspectieven leiden tot een bescheiden groei van de investeringen. Het gaat hierbij vooral om vervangingsinvesteringen (machines, computers, transportmiddelen), die de afgelopen jaren door de crisis waren uitgesteld.

Het MKB is voornamelijk aangewezen op externe financiers om deze investeringen te financieren. Door de aangescherpte kredieteisen van banken zal het moeilijker worden om voor alle geplande investeringen financiering te bemachtigen. De winstontwikkeling biedt nog weinig perspectief om investeringen intern te financieren en om het eigen vermogen te laten groeien. In 2010 daalde het eigen vermogen van het MKB met 1%. De verwachting is dat het eigen vermogen verder afneemt met 0,75% in 2011.

Toename omloopsnelheid vermogen in veel sectoren
Het voorzichtige economische herstel van het MKB in 2011 gaat in de meeste sectoren gepaard met een toename van de omloopsnelheid van het vermogen (de gegenereerde omzet per euro ge-ïnvesteerd vermogen). Doordat de bezettingsgraad ten tijde van de kredietcrisis zeer laag was, is er momenteel voldoende productiecapaciteit aanwezig om op korte termijn nieuwe omzet te genereren met het huidige vermogen. De omloopsnelheid van het vermogen in het MKB neemt daardoor snel toe, van 130,5% naar 137,3% tussen 2009 en 2011. Alleen in de bouw, detailhandel en horeca is sprake van een afname van de omloopsnelheid van het vermogen.

Nog geen breed herstel solvabiliteitspositie MKB
De toename van de omloopsnelheid van het vermogen leidt in 2011 nog niet tot een verbetering van de solvabiliteitspositie van MKB-bedrijven (aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen). De solvabiliteit geeft weer in hoeverre een onderneming aan haar langetermijnverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit neemt voor het gehele MKB af van 27,1% naar 26,5% tussen 2009 en 2011. Het zijn vooral de sectoren waarin MKB-bedrijven in belangrijke mate internationaal opereren waar een verbetering van de financiële positie te zien is, namelijk de industrie (van 29,1% naar 30%) en transportsector (25,5% naar 26,5%). Deze sectoren profiteren van de toename van de wereldhandel en de toename van de export.

De bouw, persoonlijke dienstverlening, detailhandel en horeca hebben in 2011 nog te maken met moeilijke economische omstandigheden. Deze sectoren hadden de afgelopen jaren te maken met een krimp van de afzet. Aan deze krimp komt in 2011 weliswaar een eind, maar de solvabiliteit van MKB-bedrijven in deze sectoren blijft onder druk staan. De bouw kampt nog steeds met een zekere terughoudendheid van het bedrijfsleven met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en verbouw van bestaande gebouwen. De solvabiliteit in de bouw neemt tussen 2009 en 2011 naar verwachting af van 24,5% naar 22,5%.

De andere genoemde sectoren hebben last van de tegenvallende particuliere consumptie. De solvabiliteit in de persoonlijke dienstverlening (van 22,6% naar 21,2%), detailhandel (van 21,3% naar 20,4%) en horeca (van 13,5% naar 12,8%) nemen naar verwachting dan ook af tussen 2009 en 2011.
 


Voor inlichtingen: M.Folkeringa

De financiƫle positie van het MKB in 2010 en 2011

14 februari 2011

In deze rapportage staat de ontwikkeling van de financieringsstructuur van MKB-bedrijven centraal. Bij de analyse van de financieringsstructuur wordt 'ingezoomd' op de verschillen tussen bedrijven uit het MKB en het grootbedrijf. Eerst wordt een beeld geschetst van de verdeling en de waarde van de aanwezige bedrijfsmiddelen (activa) die nodig zijn om het productie- en verkoopproces ten uitvoer te leggen. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële middelen waarmee de bedrijfsmiddelen zijn gefinancierd (passiva). Ten slotte worden vanuit de balansstructuur een aantal financiële kengetallen afgeleid waarmee in één oogopslag een indruk kan worden verkregen van de financiële situatie van het MKB. Ingegaan wordt op recente ontwikkelingen en er wordt een beeld geschetst van de toekomst op korte termijn.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer