Het ondernemersklimaat in Nederland en Japan vergeleken

11 januari 2011

Veel ontwikkelde (OECD) landen hebben sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw in meer of mindere mate een omslag gemaakt van een zgn. ‘managed’ naar een zgn. ‘entrepreneurial’ economie. In dit laatste type economie is meer ruimte voor ondernemerschap en spelen kleinschalige, vaak nieuwe, bedrijven een belangrijke rol bij het stimuleren van innovatie en macro-economische groei.

In Nederland stijgt het aantal ondernemers in de beroepsbevolking (de ondernemersratio) bijvoorbeeld al sinds halverwege de jaren ’80. Er zijn echter ook ontwikkelde landen waar nog in het geheel geen sprake is van een omslag naar een dergelijke 'entrepreneurial' economie. Een frappant voorbeeld is Japan. In Japan is de ondernemersratio al sinds de jaren ’80 niet stijgende, maar dalende. Japan is een typisch voorbeeld van een ‘managed’ economie waar grote bedrijven in toenemende mate de dienst uitmaken. In ogenschouw nemend dat Japan ook met een dalende ondernemersratio nog steeds tot de welvarende landen behoort, is het interessant om het ondernemersklimaat in een meer ‘entrepreneurial’ economie (Nederland) en een meer ‘managed’ economie (Japan) met elkaar te vergelijken.

In dit rapport worden aan de hand van drie maatstaven van ondernemerschap (nl.: het aantal ‘nascent’ ondernemers en de aantallen ondernemers in jonge en bestaande bedrijven) de verschillen tussen Nederland en Japan besproken en verklaard. Voor de verklaring wordt gebruik gemaakt van vijf groepen factoren die ondernemerschap beïnvloeden: macro-economische condities, technologische factoren, sociaal-demografische factoren, de institutionele omgeving en culturele factoren. Voor elke determinant wordt met behulp van een decompositietechniek de bijdrage aan ondernemerschap vastgesteld voor zowel Japan als Nederland. Tevens bepalen we of deze bijdragen relatief groot of klein zijn ten opzichte van een benchmark van 20 OECD-landen.

Instituties in Nederland beperken ondernemerschap
Uit de analyse blijkt dat, ten opzichte van andere OECD-landen, de institutionele omgeving in Nederland een negatieve uitwerking heeft op ondernemerschap. Belemmerende factoren zijn met name de relatief hoge niveaus van sociale zekerheid en ontslagbescherming. Deze zorgen ervoor dat de opportunity costs van ondernemerschap relatief hoog zijn, waardoor mensen minder makkelijk de stap naar het zelfstandig ondernemerschap zetten. Anderzijds draagt de Nederlandse cultuur relatief sterk positief bij aan ondernemerschap. Zo is er bijvoorbeeld een hoge mate van individualisme in de Nederlandse samenleving waarin iedereen zijn eigen, persoonlijke, doelstellingen najaagt i.t.t. een collectivistische cultuur waarin de nadruk ligt op het nastreven van collectieve normen en waarden. Voor Japan zien we een tegengesteld patroon waar de instituties een relatief sterke positieve bijdrage leveren aan ondernemerschap en waar de cultuur sterk negatief uitpakt. Dit laatste effect heeft onder meer te maken met een hoge mate van collectivisme en sterke hiërarchische verhoudingen (d.w.z.: hoge machtsafstand) in Japan. 

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Understanding the Drivers of an 'Entrepreneurial' Economy: Lessons from Japan and the Netherlands

11 januari 2011

Globalization and an increasing importance of knowledge in the production process cause many developed countries to move from a more 'managed' to a more 'entrepreneurial' economy in recent decades. In the former type of economy, large and incumbent firms play a dominant role, exploiting economies of scale in a relatively certain economic environment. In the latter type, small and new firms play an increasingly important role, introducing new products and services in highly uncertain economic environments while quickly adapting to rapidly changing consumer preferences. The speed of adjustment in this transition process from a managed to an entrepreneurial economy varies by country. In this paper we investigate the differences between a more 'managed' economy, Japan, characterized by relatively low levels of entrepreneurial activity, and a more 'entrepreneurial' economy, the Netherlands. Building on earlier work by Hartog et al. (2010), who explain cross-country differences in three measures of entrepreneurial activity using five broad groups of explanatory variables, we apply a decomposition analysis to better understand the differences in entrepreneurial activity between Japan and the Netherlands. We find that, in spite of higher levels of entrepreneurial activity in the Netherlands, the institutional framework in the Netherlands is considerably less favourable to entrepreneurship, compared to Japan. On the other hand, cultural differences between the Netherlands and Japan explain a substantial part of the difference in entrepreneurship rates between the two countries.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, dr. I. Verheul, prof. dr. H. Okamuro

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer