Maatschappelijke doelen zijn 'core business' voor sociale ondernemers

02 december 2008

De toenemende belangstelling voor sociaal ondernemerschap is voor EIM aanleiding om daar extra aandacht aan te besteden. In een verkennend onderzoek is de aandacht in het bijzonder gericht op de persoon van de sociale ondernemer. Uit het onderzoek komt naar voren dat sociale ondernemers op een aantal punten weliswaar overeenkomsten hebben met reguliere ondernemers, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo behoren maatschappelijke doelen tot de 'core business' van sociale ondernemingen.

Ondernemen voor sociale winst
In tegenstelling tot verschillende andere landen heeft sociaal ondernemerschap in ons land geen brede ingang gevonden. Toch wordt sociaal ondernemerschap tegenwoordig vaker genoemd. Bijvoorbeeld vanwege de bijdrage die het zou kunnen leveren aan het stimuleren van de wijkeconomie en dan in het bijzonder voor achterstandswijken. Ook de schaalvergroting en commercialisering van de zorgsector roepen een tegenbeweging op die tot uiting komt in het oprichten van sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen bieden namelijk werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of voorzien in zorg voor specifieke groepen zorgbehoevende op een manier die niet door reguliere zorgaanbieders wordt geleverd. Het aanpakken van een sociaal probleem is het primaire doel waarbij het maken van winst het middel is. Het sociale aspect gaat bij veel ondernemingen verder, waarbij met name bijdragen aan duurzaamheid worden genoemd.

Sociale ondernemers versus reguliere ondernemers
Uit het onderzoek komt naar voren dat sociale ondernemers op een aantal punten weliswaar overeenkomsten hebben met reguliere ondernemers, toch zijn er duidelijke verschillen. Sociale ondernemingen onderscheiden zich van reguliere ondernemingen doordat maatschappelijke doelen tot hun ‘core business’ behoren. En waar bij reguliere ondernemingen sprake is van marktrisico is het risico van sociale ondernemingen gelegen in de onzekerheid over (de voortzetting van) de financiering. Voor sociale ondernemers is communicatie met instanties een levensvoorwaarde. Sociale ondernemers onderscheiden zich van reguliere ondernemers door hun specifieke betrokkenheid bij een doelgroep van medewerkers of cliënten. Een overeenkomst tussen sociale ondernemers en reguliere ondernemers is dat onvrede met het werk in loondienst onder beide groepen een veel genoemd motief is om als ondernemer te beginnen. Verder zijn netwerken voor beide groepen ondernemers van grote betekenis.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Sociaal ondernemerschap

02 december 2008

In deze publicatie wordt gerapporteerd over een verkennend onderzoek naar kenmerken sociale ondernemers. Vooraf wordt stilgestaan bij het begrip sociaal ondernemerschap en enkele verwante begrippen en bij de omvang sociaal ondernemerschap in Nederland. De kern van de publicatie wordt gevormd door een beschrijving van kenmerken van sociale ondernemers op basis van een literatuurverkenning en een achttal interviews met sociale ondernemers. Ingegaan wordt op: de achtergrond van de ondernemer, kennis, vaardigheden en taken van de ondernemer, de motieven van de ondernemer, de doelstellingen van de ondernemer en op het ondernemerschapsgedrag.

Leave this field empty

Auteur(s): G. Regter, drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer