MKB-bedrijven investeren vooral in vlottende activa

07 augustus 2008

De financieringsstructuur van het MKB verschilt van die van grote bedrijven. MKB-bedrijven investeren relatief veel in vlottende activa, activa met een korte looptijd (zoals voorraden en liquide middelen). De liquiditeitspositie van het MKB is dan ook beter ten opzichte van het grootbedrijf. Hiermee kunnen zij beter inspelen op de voortdurend wisselende vraag naar producten en diensten. Doordat het MKB vooral in vlottende activa investeert, heeft het vooral behoefte aan kort vreemd vermogen. Verder heeft het MKB een minder goede solvabiliteitspositie dan het grootbedrijf. Dit blijkt uit de rapportage 'Financiering van MKB-bedrijven', waarin de huidige financieringsstructuur van het MKB centraal staat.

Overige kenmerken van financieringsstructuur van het MKB
De belangrijkste bronnen van eigen vermogen voor kleinere bedrijven, winstinhouding en inbreng van eigen geld, vormen slechts een fractie van de bedragen die grote bedrijven kunnen aantrekken op de open vermogensmarkten. Verder ligt de omloopsnelheid van het vermogen bij het MKB op een veel hoger niveau dan bij het grootbedrijf door een kleinere kapitaalintensiteit. Ook voorraadtermijnen zijn bij het MKB over het algemeen iets hoger: het MKB heeft een wat minder doelmatig voorraadbeheer. Debiteuren- en crediteurentermijnen in het MKB zijn aanmerkelijk korter dan in het grootbedrijf.

Toename rentabiliteit binnen het MKB
Verwacht wordt dat binnen het MKB de rentabiliteit van het eigen vermogen zal toenemen. Dit is het gevolg van een toename van de winsten van MKB-bedrijven. Deze gunstige winstontwikkeling wordt onder andere gedragen door een goede kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven, evenals een stijging van de arbeidsproductiviteit. Het MKB gebruikt de toegenomen winsten dit jaar nog vooral om te investeren, en niet zozeer om een toename van het eigen vermogen te bewerkstelligen. Dit leidt verhoudingsgewijs tot stijgende rendementen op het eigen vermogen. Ook de rentabiliteit van het totale vermogen neemt toe, zij het in een minder hoog tempo. Overigens is de verwachting voor volgend jaar dat de omvang van de investeringen zal afnemen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Financiering van MKB-bedrijven

03 augustus 2008

In deze rapportage staat de financieringsstructuur van MKB-bedrijven centraal. Bij de analyse van de financieringsstructuur wordt 'ingezoomd' op de verschillen tussen bedrijven uit het MKB en het grootbedrijf. Eerst wordt een beeld geschetst van de verdeling en de waarde van de aanwezige bedrijfsmiddelen (activa) die nodig zijn om het productie- en verkoopproces ten uitvoer te leggen. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële middelen waarmee de bedrijfsmiddelen zijn gefinancierd (passiva). Ten slotte worden vanuit de balansstructuur een aantal financiële kengetallen afgeleid waarmee in één oogopslag een indruk kan worden verkregen van de financiële situatie van het MKB. Deze minirapportage maakte voorheen deel uit van het rapport Kleinschalig Ondernemen en is nu voor het eerst als zelfstandige rapportage gepubliceerd.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer