Herstructurering winkelgebieden dient meerdere doelen

09 juni 2008

In het rapport ‘Herstructurering van winkelgebieden’ brengt EIM - middels een literatuurstudie en een drietal cases - in beeld hoe gemeenten al dan niet in samenwerking met het lokale bedrijfsleven de fysieke condities waaronder ondernemers moeten opereren trachten te verbeteren. Het onderzoek concentreert zich daarbij op situaties waarin sprake is van een herstructurering van winkelgebieden.

Herstructurering veelal gericht op aantrekkelijkheid winkelgebieden
Het stimuleren van de lokale economie is een leidend motief geweest voor de herstructureringen van winkelgebieden in zowel Rotterdam (West Kruiskade), Den Haag (Paul Krugerlaan) als Amsterdam (Koopcentrum Dapperbuurt). In geen van de drie gebieden staan grootschalige veranderingen in de fysieke omgeving centraal. Veel meer tracht men de lokale economie te stimuleren door ondernemers te mobiliseren en te bewegen gezamenlijk de aantrekkelijkheid van een gebied voor winkelend publiek te vergroten. Hoewel de herstructurering zich in alle drie de steden primair richtte op de ondernemers ter plaatse, kwam de motivatie voort uit een veel bredere doelstelling, namelijk het verbeteren van het algehele woon- en werkklimaat. Alle drie de gebieden waren wat dit laatste betreft kwetsbaar en kenmerkten zich al langere tijd door een bevolking met lage inkomens, lage opleidingen en een constante druk op de arbeidsparticipatie. Daarbij is er een groei van subjectieve en objectieve onveiligheid.

Private partijen spelen een centrale rol
De zorg voor het fysieke lokale woon- en werkklimaat is een van de kerntaken van gemeenten. Een gezonde lokale economie wordt in alle drie de gebieden gezien als een voorwaarde voor een algehele verbetering van het gebied en omliggende woonwijken. In alle drie de gemeenten is bij de herstructurering een centrale rol weggelegd voor een private partij. Wat betreft beheerexploitatie en de ontwikkeling van de openbare ruimte zochten de gemeenten de samenwerking met de ondernemers. In alle drie de gevallen maakten zij daarbij gebruik van een private partij die tussen gemeente en ondernemers in staat. Door gebruik te maken van een private partij was het mogelijk om een onconventionele aanpak te ontwikkelen. Daar waar gemeenten beperkte mogelijkheden hebben om het ondernemersbelang te laten prevaleren, en beperkte mogelijkheden hebben om in te grijpen in het private domein, hebben de private partners meer vrijheid.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Herstructurering van winkelgebieden

09 juni 2008

Met dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe gemeenten al dan niet in samenwerking met het lokale bedrijfsleven de fysieke condities waaronder ondernemers moeten opereren trachten te verbeteren. Het onderzoek concentreert zich daarbij op situaties waarin sprake is van een herstructurering van winkelgebieden. Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe dergelijke herstructureringen worden aangepakt en hoe overheden en ondernemers elkaar daarbij trachten te vinden.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. G.W. Brummelkamp, drs. K. Suddle

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer