Trends vragen om training en ontwikkeling van vaardigheden in het MKB

13 januari 2016

Het bieden van maatwerk en snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen wordt door alle MKB-typen als belangrijke trend gezien en vooral als kans. Ook het toenemend belang van ondernemerschap wordt door alle MKB-typen als een top-5 trend beschouwd die vooral kansen oplevert. De bedrijven geven zelf aan dat training en ontwikkeling van vaardigheden van groot belang is om goed te kunnen inspelen op deze trends.

 
Dit en meer blijkt uit de rapportage ‘Trends en hun betekenis voor het MKB’ dat door onderzoeksbureau Panteia is gepubliceerd. Het rapport maakt onderdeel uit van een reeks studies waarin een nieuwe typologie van het MKB is gepresenteerd en nader is uitgewerkt. In deze studie zijn via een combinatie van deskresearch en een websurvey de belangrijkste trends op een rij gezet voor de volgende typen MKB bedrijven: ZZP’ers, jonge bedrijven, innovatieve bedrijven en overige bedrijven. Vervolgens hebben de bedrijven per type aangegeven op welke thema’s (meer) moet worden ingezet om zo goed mogelijk op de belangrijkste trends te kunnen inspelen.
 
Beleidsrelevantie
De resultaten van de websurvey vormen een optelsom van percepties geclusterd rond vier typen bedrijven. Tussen drie van deze typen kan sprake zijn van een overlap. Voor de overige bedrijven is er geen overlap met andere typen. 
Het belang van de nieuwe typering van het MKB is in deze studie nog duidelijker geworden. Zowel het belang van trends als thema’s verschillen in de perceptie van bedrijven in ieder type MKB-bedrijf sterk. Dat betekent overigens niet dat het ene type MKB-bedrijf meer gelijk heeft dan het andere. Het betekent wel dat voor de effectiviteit van beleid rekening moet worden gehouden met overeenkomsten maar vooral met de verschillen tussen de typen. 
 
Overeenkomsten tussen MKB-typen
 • Het bieden van maatwerk en snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen springt er als trend duidelijk bovenuit. Alle MKB-typen beschouwen deze trend als zeer belangrijk en als een kans. 
 • Ook het toenemend belang van ondernemerschap wordt door alle MKB-typen als een top-5 trend beschouwd die vooral kansen oplevert.
 • Het groeiend aandeel van senioren – een interessante doelgroep met koopkracht – wordt eveneens door drie van de vier typen als belangrijke trend en kans beschouwd.
 • Ook het toenemend gebruik en belang van internet wordt door drie van de vier typen als belangrijke trend gezien, maar vooral als risico.
 • Alle MKB-typen geven aan dat het thema ‘Training en ontwikkeling van vaardigheden’ van groot belang is om goed te kunnen inspelen op de belangrijkste trends.
 
Verschillen tussen MKB-typen
 • Voor jonge bedrijven zijn het toenemend gebruik/belang van internet en het groeiend aandeel senioren veel minder belangrijk als trend dan bij de andere MKB-typen het geval is. In mindere mate geldt dit ook voor het toenemend belang van social media.
 • Jonge bedrijven kennen daarentegen veel meer waarde toe aan de trends ‘Business- en verdienmodellen verouderen steeds sneller’, ‘Maatwerkproductie vindt steeds vaker dichtbij de markt plaats’ en ‘Flexibilisering van personeel en huisvesting wordt steeds belangrijker’.
 • Verder heeft alleen het MKB-type overige bedrijven last van de trend ‘Wet- en regelgeving lopen achter de feiten aan’.
 • Jonge bedrijven hechten veel waarde aan nieuwe business-/verdienmodellen en aan strategische samenwerking om goed te kunnen inspelen op de belangrijkste trends. 
 • Voor overige bedrijven vormt het thema ‘Kostenbesparingen / efficiency’ juist het beste antwoord op de voor dit MKB-type belangrijkste trends.
 • Innovatieve bedrijven geven aan dat ‘Innovatie / R&D en kenniscreatie’ het belangrijkste thema vormt om in te spelen op voor dit type belangrijkste trends.
 • Bij ZZP’ers scoren na het thema ‘Training en ontwikkeling van vaardigheden’ de thema’s ‘Kostenbesparing / efficiency’ en ‘Flexibilisering van productie / organisatie’ relatief hoog.
 

Voor inlichtingen: 079 322 22 17

Trends en hun betekenis voor het MKB

13 januari 2016

De rapportage ‘Trends en hun betekenis voor het MKB’ maakt onderdeel uit van een reeks studies waarin een nieuwe typologie van het MKB is gepresenteerd en nader is uitgewerkt. In deze studie zijn via een combinatie van deskresearch en een websurvey de belangrijkste trends op een rij gezet voor de volgende typen MKB bedrijven: ZZP’ers, jonge bedrijven, innovatieve bedrijven en overige bedrijven. Vervolgens hebben de bedrijven per type aangegeven op welke thema’s (meer) moet worden ingezet om zo goed mogelijk op de belangrijkste trends te kunnen inspelen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer