Weinig bedrijven houden een hoog groeitempo lang vol

15 juni 2000

Slechts één op de drie snelgroeiende bedrijven uit de periode 1992-1997 groeide ook al hard tussen 1989 en 1994. Grote bedrijven weten een hoog groeitempo beter vast te houden dan kleinere bedrijven. In het MKB laten snelgroeiende bedrijven een sterk wisselend groeipatroon zien, of groeien ze in etappes. Veel van deze bedrijven lopen tegen groeiknelpunten aan. De aanwas van snelgroeiende bedrijven komt vooral van normaal groeiende bedrijven en zeer jonge bedrijven. Dit blijkt uit de studie `Groeipatronen van bedrijven: continuïteit van groei in de periode 1989/1997' die EIM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd.

Snelle groeiers zijn vaak jonge bedrijven
Slechts 1 op de 15 bedrijven is in Nederland een snelgroeiend bedrijf. De gemiddelde werkgelegenheidsgroei van deze bedrijven ligt op 11¾% per jaar. Het aandeel snelgroeiende bedrijven is onder de jongere bedrijven aanmerkelijk hoger dan onder de oudere. Is bij bedrijven die in de jaren 1993/1997 van start zijn gegaan 1 op de 10 bedrijven een snelle groeier, bij bedrijven van 25-50 jaar oud is dat slechts 1 op de 30 bedrijven. Bij bedrijven rond de 50 jaar is er een kentering. Opvallend is dat deze kentering samenvalt met het aantreden van een nieuwe generatie ondernemers.

Continuïteit van groei is beperkt
Verreweg de meeste bedrijven laten in de tijd gezien een sterk wisselende werkgelegenheidsgroei zien. Over een periode van 5 jaar laat 50% van alle bestaande bedrijven een krimp in minstens 1 jaar zien. Zelfs bij snelgroeiende bedrijven is dat in ruim een derde van de gevallen zo. De sterke wisseling in de hoogte van de groei brengt met zich mee dat veel bedrijven over een langere periode bezien tot een ander groeitype gaan behoren. Ligt dat aandeel onder de snelgroeiende bedrijven op ongeveer tweederde, bij andere groeitypen, zoals normaal groeiende bedrijven, krimpende bedrijven en bedrijven zonder groei ligt dat aandeel rond de 40%. De uitwisseling tussen groeitypen vindt vooral plaats tussen naastliggende groeitypen. Bij snelgroeiende bedrijven zijn dat normaal groeiende bedrijven.

Groeiplafonds
Snelle groeiers zijn onder grote bedrijven meer te vinden dan onder het MKB. Voorzover MKB-bedrijven snel groeien, gaat dit vooral gepaard met sterk wisselende groeipercentages en/of een groei in etappes. In de praktijk blijken namelijk veel ondernemers aan te lopen tegen `glazen' plafonds. In de ontwikkeling van het bedrijf doen zich dan belemmeringen voor, doordat bijvoorbeeld de organisatie niet is meegegroeid met de grotere bedrijfsomvang, de strategie aanpassing behoeft, nieuwe (export)markten betreden moeten worden, of het bedrijf onvoldoende financiële middelen kan aantrekken. Bedrijven die wel continu groeien, weten deze plafonds tijdig te overwinnen door het genereren van een veel lager groeitempo dan bedrijven die in etappes groeien. Opvallend is verder dat ook bedrijven met een wisselend groeitempo gemiddeld genomen een hogere groei hebben dan bedrijven die continu groeien.

Bron: EIM, Groeipatronen

 

aandeel
 

groei werkgelegenheid per jaar

stabiele groeier, nooit krimp        

9%

10¾%

versnelling in de groei

1%

19½%

afzwakking in de groei

2%

18½%

groei in etappes

29%

17%

wisselende groei

59%

12%

waarvan:

100%

 

wisselend zonder krimp

22%

12¾%

wisselend met krimp

37%

11½%

totaal

100%

11¾%

van bedrijven, continuïteit van groei in de periode 1989/1997.


Voor inlichtingen: drs. W.H.J. Verhoeven, drs. K. Bangma

Groeipatronen van bedrijven

15 juni 2000

Studie naar de stabiliteit van werkgelegenheidsgroei en groeipatronen bij bestaande bedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld naar groeitype. Als groeitypen zijn onderscheiden: snelgroeiende bedrijven, normaal groeiende bedrijven, in omvang gelijkblijvende bedrijven, krimpende bedrijven met een hoge omzetgroei, en overige krimpende bedrijven. De hoofdconclusie is dat over een langere periode sprake is van een hoge mate van uitwisseling tussen groeitypen. Dit is het gevolg van het feit dat de werkgelegenheidsontwikkeling van jaar op jaar bij de meeste bestaande bedrijven sterk wisselend is en dat een stabiel groeipatroon relatief weinig voorkomt.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer