De ondernemende school is in opkomst

21 september 2007

Binnen het primair en het voortgezet onderwijs beginnen sommige scholen zich te manifesteren als een 'ondernemende school'. Zo'n school bevordert innovatief gedrag en een ondernemende houding bij haar leerlingen. De leraren vertonen er ondernemend voorbeeldgedrag, staan open voor initiatief en hanteren een vernieuwende didactiek. Uit onderzoek van onderzoeksbureau EIM en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat twee factoren cruciaal zijn voor een ondernemende school, namelijk: enthousisaste leraren met kennis van ondernemerschapsonderwijs, en geschikt en makkelijk toegankelijk lesmateriaal.
 
Ondernemende school aantrekkelijk voor leerlingen, leraren, ouders en omgeving 
Een school waar ondernemend, innovatief gedrag wordt gestimuleerd en waar schoolleiding en team zelf het voorbeeld geven, is niet alleen voor direct betrokkenen een aantrekkelijke school, maar ook voor maatschappelijk organisaties, bedrijven én voor (ouders van) toekomstige leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat hierbij het van belang is ondernemerschap een 'natuurlijke' plaats in het onderwijs te geven; introduceer het niet als het zoveelste nieuwe onderwerp. De veelzijdigheid van ondernemerschapsonderwijs maakt een soepele toepassing in de onderwijspraktijk mogelijk.

Ondernemerschap in concurrentie met andere maatschappelijke thema's
Het belang van aandacht voor ondernemerschap in brede zin wordt in het onderwijs wel onderkend, maar ondernemerschap heeft veel concurrentie van andere maatschappelijke thema's als duurzaamheid, sociale cohesie, veiligheid, voeding en beweging. Er worden ook zelden of nooit expliciete leerdoelen met betrekking tot ondernemerschapsonderwijs geformuleerd. Het onderzoek stelt dat er twee grote knelpunten zijn in het funderend onderwijs die het ondernemerschap op school vooralsnog belemmeren: het aantal leerkrachten met enthousiasme en kennis van ondernemerschapsonderwijs is klein, en er is een gebrek aan geschikt en makkelijk toegankelijk lesmateriaal.

Vmbo loopt voorop
Door de gerichtheid op de beroepspraktijk biedt het vmbo extra mogelijkheden voor het uitvoeren van ondernemerschapsprojecten in de vorm van het runnen van een bedrijfje en het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven. Ook door ondernemende onderwijsvormen waarbij de wereld buiten school met die binnen het onderwijs wordt verbonden is er ruimte in het onderwijsprogramma voor het oefenen van praktische vaardigheden op het gebied van ondernemerschap.

Havo en vwo laten nog kansen liggen
Anders dan in het vmbo wordt ondernemerschap in het havo en vwo vaak gezien als een extra activiteit. Hoewel er inspirerende voorbeelden zijn van ondernemerschapsprojecten, is de integratie van ondernemerschap in het onderwijsaanbod hier niet vanzelfsprekend. Het is een stellige indruk dat in het havo en vwo verhoudingsgewijs de grootste lacunes zijn op het terrein van ondernemerschapsonderwijs. Op dit onderwijsniveau doet men ondernemerschap 'erbij'.

Basisscholen doen veel aan ondernemend gedrag
Hoewel de meeste geïnterviewde scholen in het primair onderwijs zelfstandig ondernemerschap niet als leerdoel hebben, komt ondernemerschapsonderwijs wel aan bod via ondernemende onderwijsvormen en activiteiten. Leerkrachten zijn vaak enthousiast over deze vormen van onderwijs. Belangrijk is dat de betrokkenheid van leerlingen toeneemt als zij door ondernemende activiteiten het nut gaan zien van vakken als rekenen en taal.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemerschap in het primair en voortgezet onderwijs

21 september 2007

Een 'ondernemende school' bevordert innovatief gedrag en een ondernemende houding bij haar leerlingen. De leraren vertonen er ondernemend voorbeeldgedrag, staan open voor initiatief en hanteren een vernieuwende didactiek. Een ondernemende school onderhoudt ook actief externe contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit komt naar voren in een eerste inventariserend onderzoek van onderzoeksbureau EIM en de Erasmus Universiteit Rotterdam over de aandacht voor ondernemerschap in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De bevindingen zijn gebaseerd op een internationale literatuurstudie en een twintigtal interviews.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A.R.M. Wennekers, dr. I. Verheul, drs. A. Bruins, drs. J.F.M. de Jonge, drs. J.M. Bal, drs. S.Y.G.L. Tan

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer