Bedrijfsstart vanuit uitkering gaat zeer moeizaam

12 oktober 2004

Het starten van een bedrijf is niet eenvoudig als men dat wil doen via een reïntegratietraject vanuit WAO, WW of Bijstand. Hoewel het wettelijk instrumentarium goed genoeg is, zorgen praktische uitvoering en neveneffecten van andere regelingen voor veel barrières. Dat blijkt uit het rapport 'Ga direct naar een standaard reïntegratietraject; ga niet langs start'.

Reïntegratie met name gericht op werk in loondienst

In de arbeidsongeschiktheidswetgeving worden uitstekende instrumenten aangereikt waarmee het starten van een bedrijf vanuit de WAO zeer wel mogelijk is. Dit wordt echter in de praktijk door allerlei factoren ernstig tegengewerkt. De meeste medewerkers van UWV weten weinig over de mogelijkheden en zullen een bedrijfsstart vanuit een uitkering niet snel aanmoedigen. Reïntegratie van bijstandsgerechtigden via een bedrijfsstart is geen geloofwaardige optie bij uitvoeringsinstellingen van gemeenten. Zeker in kleine gemeenten is de kennis van ondernemerschap in het algemeen beperkt.  De reïntegratieregelingen en de betrokken instellingen en medewerkers zijn zeer sterk gericht op reïntegratie via werk in loondienst. In veel gevallen is dat waarschijnlijk terecht, aangezien de kosten van een dergelijk traject lager zijn. Voor bepaalde, veelal kansarme groepen lijkt dat echter veel minder het geval. Voor deze groepen  kan een start als ondernemer een snellere, meer duurzame en (dus) goedkopere reïntegratie opleveren. Voor hen vormt het een betere kans omdat zelfstandig ondernemerschap meer flexibiliteit en eigen invloed met zich meebrengt.

Starters worden ontmoedigd door uitkeringsregelingen

Reïntegratiebedrijven worden met name door het 'no cure - less pay'-principe ontmoedigd. Omdat erg weinig starters al na een jaar op volle kracht draaien worden zij zelden als volledig gereïntegreerd beschouwd (no cure), waardoor het reïntegratiebedrijf maar gedeeltelijk betaald krijgt (less pay). Een specifiek probleem voor startende WW'ers wordt gevormd door de urenverrekening. Als naar rato van gewerkte uren gekort wordt op de uitkering blijft een erg laag inkomen over. Omdat het inkomen vlak na de start nu eenmaal bijna altijd laag is, lijkt een inkomensverrekening beter bij deze situatie te passen. De urenverrekening vergroot het risico voor de potentiële starter, en weerhoudt daarmee mensen ervan deze stap te zetten. Hetzelfde geldt voor de strenge eisen aangaande acquisitie. Het benaderen van mogelijke klanten wordt als werken gezien. Acquisitieactiviteiten zouden ook gezien kunnen worden als een vorm van solliciteren. Dat zou betekenen dat bij de echte bedrijfsstart ook inkomen gegenereerd kan worden dat de verlaagde uitkering vervangt.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start

12 oktober 2004

Reïntegratie door middel van het starten van een eigen bedrijf kan voor uitkeringsgerechtigden een goede kans betekenen op terugkeer naar betaalde arbeid. Dat geldt zeker voor specifieke, veelal kansarme groepen. In dit rapport worden de institutionele belemmeringen beschreven die deze reïntegratievorm bemoeilijken. Meer generieke problemen die veel starters hebben, of problemen die sterk situatiegebonden zijn, bijvoorbeeld zaken die voortkomen uit een handicap, komen niet aan de orde. Uit het onderzoek blijkt dat het wettelijk instrumentarium voldoende aanwezig is. Daar staat tegenover dat uitvoerende instanties zeer huiverig zijn voor uitkeringsstarten en vaak ook ondeskundig zijn op dit terrein. Ook andere regelingen, zoals de 'no cure - less pay' contracten die met reïntegratiebedrijven worden afgesloten, hebben een ongunstig effect.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer