Kleine ondernemingen succesvoller door samenwerking

12 december 2003

Zeventig procent van de kleine ondernemingen in Nederland werkt samen met andere ondernemingen. Vooral bij langdurige samenwerking blijken ondernemingen in het MKB beter te presteren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 'Kansrijker door samenwerking', een gezamenlijk initiatief van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap en EIM. Op 15 december 2003 is het rapport uitgereikt aan Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, tijdens een symposium over dit onderwerp.

Samenwerkende ondernemingen presteren beter

Personeelsgroei, belangrijk in tijden van oplopende werkloosheid, blijkt één van de aspecten te zijn waarin samenwerkende MKB-bedrijven beter presteren dan niet-samenwerkende. Samenwerkende ondernemingen die werkzaam zijn in de sectoren industrie, bouw en handel blijken ook beter te presteren wat betreft omzet per werknemer. Dit kan samenhangen met een hogere arbeidsproductiviteit. De omzet per werknemer is verder duidelijk hoger bij bedrijven met duurzamere samenwerkingsrelaties. Dit is een belangrijke aanwijzing dat samenwerken op termijn loont.

Doel samenwerking: verbeteren positionering onderneming

Een ander belangrijk onderzoeksresultaat is dat kleine ondernemingen vooral samenwerken om sterker te staan (op bijvoorbeeld de markt) en om hun belangen tegenover derden beter te kunnen behartigen. Een ander belangrijk doel van samenwerking is het binnenhalen van complementaire kennis en vaardigheden. Kleine ondernemingen, met minder dan 10 werkzame personen, streven dit doel minder vaak na dan middelgrote ondernemingen. Juist het stimuleren van kennisoverdracht bij samenwerking bij kleine ondernemingen kan zorgen voor betere prestaties. MKB-ondernemingen die (nog) niet samenwerken, zien over het algemeen weinig voordelen en veel nadelen in het aangaan van samenwerkingsrelaties.

Aanbevelingen voor ondersteunende organisaties

1. Samenwerking is een geschikt middel om uiteenlopende doelen te bereiken. Daarom zou er structureel aandacht voor samenwerking moeten zijn.
2. Om meer ondernemingen te laten samenwerken, is het belangrijk de voordelen van samenwerken duidelijk aan te geven. Voorlichting hierover kan het beste gegeven worden door ondernemers die al samenwerken.
3. Aan het aangaan van een specifieke samenwerkingsrelatie kleven altijd bepaalde nadelen. Geef bij voorlichting informatie over nadelen van samenwerking en mogelijkheden deze nadelen te voorkomen.
4. Benadruk bij voorlichting het belang van duurzame samenwerkingsrelaties, de voordelen van samenwerken met als doel het uitwisselen van competenties, het belang van samenwerken op het gebied van automatisering, de kansen voor samenwerking door Europese Eenwording en het belang van elkaar vertrouwen.
5. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zou soepeler moeten optreden wanneer kleine ondernemingen gaan samenwerken om tegenwicht te bieden aan grote partijen, die bijvoorbeeld een grote inkoopmacht hebben.

RZO

De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap is het advies- en kenniscentrum t.b.v. het zelfstandig ondernemerschap. De RZO, ingesteld en gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Hoofdbedrijfschap Ambachten, heeft tot doel bij te dragen aan een krachtig en dynamisch zelfstandig ondernemerschap in Nederland door middel van kennisopbouw, beleidsonderzoek en advisering. De RZO geeft als onafhankelijk orgaan adviezen en richt zich op beleidsvorming in Den Haag en Brussel en op maatschappelijke organisaties.
Kerngebieden van de advisering zijn: arbeid, belastingzaken, ondernemer/onderneming, onderwijs, sociale zekerheid en administratieve lasten.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Kansrijker door samenwerking'. Deze publicatie (bestelnummer A200307, 25 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Joris Meijaard via telefoonnummer 06 55 82 24 70.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kansrijker door samenwerking

17 december 2003

Dit rapport is erop gericht inzicht te geven in de mate waarin, de manieren waarop en de motieven waarom kleine ondernemingen in Nederland samenwerken. De resultaten van de samenwerking worden eveneens vergeleken. Via literatuurstudie, empirisch onderzoek en een achttal casestudies staat een beeld geschetst van de manier waarop het samenwerkingsgedrag van de kleine onderneming zich waarschijnlijk in de nabije toekomst zal ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten zijn tot slot aanbevelingen geformuleerd om samenwerken door de kleine ondernemingen nu en in de toekomst te bevorderen. Het rapport geeft een actueel overzicht van de prestaties van samenwerkende bedrijven in de diverse sectoren van de Nederlandse economie ten opzichte van niet-samenwerkende bedrijven. Daarnaast biedt het rapport voor adviseurs van het MKB allerhande aanknopingspunten, met name in de acht casestudies van samenwerkingsvormen in het MKB. De toekomstverkenning en de aanbevelingen zijn met name gericht op de beleidsmakers, zowel bij de overheid als bij brancheorganisaties.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. F.R. Dirks, drs. M.E. Rosenbrand

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer