Een warmer vestigingsklimaat voor het MKB

14 mei 2002

 

Uit onderzoek van EIM is gebleken dat, wanneer het om ruimtelijk-economische ontwikkelingen gaat, MKB-ondernemingen in toenemende mate aandacht krijgen van de Nederlandse gemeenten. Deze groeiende aandacht voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) komt voort uit de 5e nota Ruimtelijke Ordening, die aan de lagere overheden een grotere rol als ruimteverdeler toedicht, maar ook uit stedelijke vernieuwingsprocessen en de van overheidswege toegenomen interesse voor de wijkeconomie. De MKB-oriëntatie op lokaal beleidsniveau kan een positieve impuls geven aan de kwaliteit van de bedrijfslocaties en daarmee aan de bedrijfsprestaties van het MKB.

MKB-ondernemers oriënteren zich voor een geschikte  locatie van hun onderneming op de directe omgeving. Drie factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze van een locatie, namelijk: de bereikbaar-heid, de beschikbare bedrijfsruimte en het imago van de bedrijfslocatie. Deze drie factoren worden juist in grote mate door gemeenten beïnvloed. Van een concurrentiestrijd tussen gemeenten om 'de MKB-ondernemer' is echter in beperkte mate sprake.

De helft van de Nederlandse gemeenten zegt een vestigingsbeleid te hebben dat specifiek op MKB-ondernemingen is gericht. De aandacht voor het MKB is bij deze gemeenten vaak ingebed in andere beleidsthema's zoals bijvoorbeeld herstructurering van stadsdelen en ontwikkeling van bedrijventerrei-nen. Gemeenten met een specifiek MKB-vestigingsbeleid hebben een actiever wervingsbeleid en lijken ook meer MKB-ondernemingen aan te trekken dan de overige gemeenten. Zij behoren qua inwonertal tot de grotere gemeenten van ons land.

Twee van de vijf gemeenten werken samen met andere gemeenten en/of de provincie op het gebied van ruimtelijk-economische vraagstukken die het MKB betreffen. Dit aantal neemt toe. Deze intergemeentelijke samenwerking gaat in de helft van de situaties gepaard met samenwerking tussen gemeenten en private partijen. Beide samenwerkingsvormen zijn daadwerkelijk van invloed op de realisatie van het vestigingsbeleid van de gemeenten. Ze bevorderen de dynamiek van MKB-ondernemingen op lokaal niveau. De diverse ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat meer MKB-ondernemingen in de toekomst op de goede plaats zitten dan nu het geval is. Het MKB blijft ten opzichte van het grootbedrijf wel de 'kleinere partij', tenzij het zich goed weet te organiseren in een actieve belangenorganisatie.

Informatie

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de EIM-publicatie 'Een warmer vestigingsklimaat voor het MKB?'. Deze publicatie (bestelnummer B200104, 20 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Een warmer vestigingsklimaat voor het MKB?

07 mei 2002

Dit rapport geeft inzicht in de rol van de gemeenten bij het locatiegedrag van MKB-ondernemingen. Onderzocht wordt wat het belang is van de gemeenten in het geheel van factoren die het locatiegedrag van MKB-ondernemingen bepalen. Daarnaast gaat men in op de vraag hoe MKB-ondernemingen de gemeentelijke rol in de uitvoering van hun locatiebeleid ervaren. Tevens wordt onderzocht of gemeenten een ruimtelijk-economisch beleid voeren dat specifiek op de doelgroep van MKB-ondernemingen gericht is.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H.H.M. Mensen, drs. C.M. Wiggers, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer