Meer aandacht voor bedrijfsopleidingen nodig

18 december 2001

 

Bedrijfsopleidingen verhogen de productiviteit van grote én kleine bedrijven. Het positieve effect hangt echter sterk samen met de hoeveelheid begeleiding die cursisten vanuit hun bedrijf krijgen. Grote bedrijven profiteren meer van een extra bedrijfstraining dan kleine bedrijven, omdat ze meer aandacht besteden aan het begeleiden van hun cursisten. Hierdoor worden de kosten van bedrijfsopleidingen door grote bedrijven eerder terugverdiend dan door kleine bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Opbrengsten van bedrijfsopleidingen zijn hoger voor grote bedrijven

De meeste deskundigen zijn het met elkaar eens dat bedrijfsopleidingen zin hebben. Specifiek onderzoek naar de opbrengsten van bedrijfsopleidingen voor met name kleine en middelgrote bedrijven lijkt echter te ontbreken. In een recent onderzoek door EIM wordt voor het eerst expliciet nagegaan of de opbrengsten van een extra opleidingsdag wellicht verschillen tussen bedrijven van verschillende omvang. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van bedrijven met ten minste 40 werknemers. Het blijkt, dat de opbrengsten van bedrijfsopleidingen voor grote bedrijven hoger zijn dan voor kleine bedrijven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat grote bedrijven meer aandacht besteden aan het managen en coör-dineren van de bedrijfsopleidingen. Deze zogenaamde trainingsbegeleiding blijkt van groot belang te zijn voor de opbrengsten van bedrijfsopleidingen. Als bedrijven meer tijd steken in het begeleiden van hun werknemers, hebben opleidingen meer effect. Omdat grote bedrijven gemiddeld genomen meer tijd aan trainingsbegeleiding besteden dan kleine bedrijven, zijn de opbrengsten van een extra opleidingsdag groter.

De kosten van bedrijfsopleidingen zijn vaak hoger dan de opbrengsten

Bedrijfsopleidingen genereren niet alleen opbrengsten, maar ook kosten. De resultaten van het EIM-onderzoek suggereren dat grote bedrijven de indirecte kosten in 3 tot 4 jaar terugverdienen, terwijl kleinere bedrijven geconfronteerd worden met een terugverdientijd van 20 jaar. Deze resultaten zijn tentatief van aard, en houden slechts rekening met een deel van de totale kosten. Dit neemt niet weg, dat er sterke aanwijzingen zijn dat bedrijfsopleidingen weliswaar winstgevend kunnen zijn voor de grootste bedrijven, maar dat dit voor het midden- en kleinbedrijf veel minder duidelijk is.Hoe kunnen kleine bedrijven het rendement op hun bedrijfsopleidingen verhogen?

Bij met name kleine bedrijven lijkt de hoeveelheid trainingsbegeleiding per werknemer onvoldoende te zijn om een positief rendement te behalen. Deze bedrijven zouden minder geld aan de opleidingen zelf moeten besteden, en meer tijd (en dus geld) aan extra coördinatie en begeleiding van hun werknemers.

Het Investors in People (IiP)-traject kan hiervoor een mogelijk handvat bieden. IiP staat onder andere voor een gestructureerde aanpak van bedrijfsopleidingen, waarbij het volgen van bedrijfsopleidingen duidelijk gerelateerd wordt aan de doelstellingen van de onderneming. Door de verschillende stappen van dit traject te doorlopen, wordt het mogelijk om bedrijfsopleidingen te selecteren die aansluiten bij de bedrijfsdoelstelling. Door de gevolgde opleidingen achteraf te evalueren kan bekeken worden wat er goed en fout is gegaan, zodat in de toekomst niet dezelfde fouten gemaakt worden. Op het eerste gezicht lijkt het IiP-traject te formeel te zijn voor veel kleine organisaties, maar een formalisering van het personeelsbeleid kan wellicht de opbrengsten van bedrijfsopleidingen in kleine ondernemingen juist verbeteren.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'De opbrengsten van bedrijfsopleidingen;  waarom de opbrengsten van een extra opleidingsdag voor grotere bedrijven hoger zijn dan voor kleinere bedrijven'. Deze publicatie (bestelnummer A200104, 18,15 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.

De relatie tussen bedrijfsopleidingen, trainingsbegeleiding en Investors in People (IiP) is uitgewerkt in het Kort Bericht Kan het Investors in People-traject het rendement van bedrijfsopleidingen verhogen? op de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De opbrengsten van bedrijfsopleidingen

17 december 2001

Kennis is een belangrijke factor geworden voor de concurrentiepositie van bedrijven. Bedrijven die investeren in de kennis van hun medewerkers, kunnen hierdoor hun concurrentiepositie verbeteren, zowel op de afzetmarkt als op de arbeidsmarkt. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dergelijke kennisinvesteringen te doen, zoals het leerlingwezen, opleidingen op de werkplek, en bedrijfsopleidingen. In dit rapport worden de opbrengsten van bedrijfsopleidingen onderzocht.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, dr. J.M.P. de Kok

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer